REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 www.e-ryneczek.pl

Regulamin sklepu internetowego dostępnego pod adresem internetowym: www.e-ryneczek.pl administrowany przez Piotra Kołodziej, zwanego dalej Sprzedawcą, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą PUCHATEK z siedzibą w 05-090 Raszyn, ul. Poniatowskiego 25, NIP: 534 219 28 96, REGON: 141 398 861, telefon kontaktowy: (22) 720 21 22, poczta elektroniczna: kontakt(@)e-ryneczek.pl, reguluje zasady w zakresie świadczonych przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną oraz umów sprzedaży zawieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego, w tym ich rodzaje, prawa i obowiązki Klientów, jak i Sprzedawcy, tryb odstąpienia od umowy oraz tryb postępowania reklamacyjnego.

 

Spis treści:

§ 1 Definicje

§ 2 Postanowienia ogólne

§ 3 Usługi świadczone drogą elektroniczną (rodzaje, warunki, odstąpienie)

§ 4 Umowa sprzedaży

§ 5 Warunki sprzedaży produktów spożywczych

§ 6 Realizacja zamówień i dostawa

§ 7 Metody płatności

§ 8 Rękojmia i reklamacje Towaru

§ 9 Reklamacje

§ 10 Odpowiedzialność

§ 11 Pozasądowe metody rozwiązywania sporów

§ 12 Postanowienia końcowe

 

 

§ 1

Definicje

 1.        Sklep internetowy – sklep internetowy dostępny pod adresem www.e-ryneczek.pl.
 2.        Sprzedawca – Piotr Kołodziej prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Puchatek Piotr Kołodziej z siedzibą w 05-090 Raszyn, ul. Poniatowskiego 25, NIP: PL 534 219 28 96.
 3.        Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której prawo przyznaje zdolność prawną, zawierająca umowę ze Sprzedawcą.
 4.        Konsument - osoba fizyczna, zgodnie z art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny, dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5.        Przedsiębiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
 6.        Usługa – usługi elektroniczne świadczone przez Sprzedawcę (Usługodawcę) na rzecz Klienta (Usługobiorcy) za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 7.        Umowa zawarta na odległość – oznacza umowę zawartą pomiędzy Sprzedawcą Sklepu internetowego a Konsumentem w ramach zorganizowanej procedury systemu zawierania umów na odległość, bez konieczności uczestnictwa obu stron umowy w jednym miejscu i czasie, zawartej za pomocą jednego lub większej liczby środków niezbędnych do porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 8.        Umowa sprzedaży umowa zawierana na odległość pomiędzy Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego, której przedmiotem jest zakup Towaru.
 9.        Towar – produkt, rzecz ruchoma, którą Klient nabywa za pośrednictwem Sklepu internetowego od Sprzedawcy.
 10.    Konto Klienta – zbiór danych w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są informacje na temat Klienta w tym informacje teleadresowe oraz historia zamówień.
 11.    Formularz rejestracji – usługa elektroniczna, formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający utworzenie Konta klienta.
 12.    Formularz zamówienia – usługa elektroniczna, formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający dokonanie zakupu wybranego przez Klienta Towaru.
 13.    Zamówienie – oświadczenie woli Klienta złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego, wyrażające w sposób jednoznaczny wolę zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności jej warunki, a także rodzaj i ilość Towaru, sposób i koszt dostawy, formę płatności oraz niezbędne do realizacji umowy dane Klienta.
 14.    Newsletter – usługa umożliwiająca subskrybowanie i otrzymywanie drogą elektroniczną bezpłatnych informacji o Towarach i promocjach Sprzedawcy.
 15.    Dzień roboczy - jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

§ 2

Postanowienia ogólne

 1.        Sprzedawca zobowiązuje się do świadczenia usług na rzecz Klienta, przestrzegając obowiązujących przepisów prawa oraz warunków przewidzianych niniejszym Regulaminem, z poszanowaniem zasad współżycia społecznego.
 2.        Sprzedawca oświadcza, że przestrzega wszelkich zasad ochrony danych osobowych Klientów przewidzianych Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późniejszymi zmianami).
 3.        Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych w celu bezpośrednio związanym z realizacją zamówionej w Sklepie internetowym Usługi lub Towaru. Szczegółowe warunki gromadzenia, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych przez Sprzedawcę określone zostały w „Polityce prywatności” Sklepu internetowego.
 4.        Klient zobowiązuje się do korzystania ze Sklepu internetowego oraz usług oferowanych przez Sprzedawcę za jego pośrednictwem, przestrzegając obowiązujących przepisów prawa oraz warunków przewidzianych niniejszym Regulaminem, z poszanowaniem zasad współżycia społecznego.
 5.        Sprzedawca oświadcza, że Towary dostępne w Sklepie internetowym są:

a)      nowe i bezpieczne,

b)     wolne od wad fizyczny oraz prawnych,

c)      zgodne z właściwościami wskazanymi w Sklepie internetowym,

d)     wprowadzone na rynek polski w sposób legalny.

 1.        Gwarancja producenta, w której producent przyjmuje na siebie odpowiedzialność za właściwości rzeczy, o których istnieniu zapewniał (np.: co do funkcjonalności, wytrzymałości, jakości rzeczy), nie wyłącza, ani w żaden sposób nie ogranicza możliwości skorzystania przez Klienta z przysługujących mu uprawnień wynikających z tytułu rękojmi za wady fizyczne oraz prawne Towaru (§ 8), który nabył od Sprzedawcy.
 2.        Sprzedawca realizuje zamówienia w obrębie województwa mazowieckiego na terytorium Polski.
 3.        Wszystkie informacje zawarte w Sklepie internetowym Sprzedającego, odnoszące się do produktów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art.71 Kodeksu Cywilnego.
 4.        Wszystkie ceny podane na stronie Sklepu internetowego podawane są w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto (zwierają podatek VAT, cła oraz inne składniki). Ceny nie obejmują kosztów dostawy.
 5.    Koszty dostawy są uzależnione wyłącznie od łącznej wartości złożonego przez Klienta zamówienia. Całkowity koszt dostawy jest widoczny dla Klienta przed ostatecznym potwierdzeniem zamówienia i akceptacją Regulaminu, jak i w wiadomości potwierdzającej przyjęcie zamówienia przez Sprzedającego, o której mowa w § 4 pkt 7.

 

§ 3

Usługi świadczone drogą elektroniczną

(rodzaje, warunki, odstąpienie)

 1.        Za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w Sklepie internetowym, Sprzedawca świadczy usługi drogą elektroniczną.
 2.        Korzystanie z wszystkich dostępnych w Sklepie internetowym usług (zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną) jest dobrowolne i bezpłatne. 
 3.        Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną są realizowane w zakresie:

a)      wypełnienia formularza zamówienia przez Klientów Sklepu internetowego, umowa zawierana jest na czas oznaczony w momencie przystąpienia przez Klienta do wypełnienia formularza oraz ulega rozwiązaniu z chwilą odstąpienia od wypełnienia formularza lub z chwilą przesłania wypełnionego formularza Sprzedawcy. Proces wypełniania formularza zamówienia jest zorganizowany tak, aby każdy Konsument miał możliwość zapoznania się z nim przed podjęciem decyzji o zawarciu umowy albo o dokonaniu zmiany umowy;

b)     wypełnienia formularza kontaktowego przez Użytkownika Sklepu internetowego, umowa zawierana jest na czas oznaczony w momencie przystąpienia przez Klienta do wypełnienia formularza oraz ulega rozwiązaniu z chwilą odstąpienia od wypełnienia formularza lub z chwilą przesłania wypełnionego formularza Sprzedawcy;

c)      rejestracji i prowadzenia Konta Klienta, umowa zawierana jest na czas nieokreślony, w momencie dokonania przez Klienta rejestracji za pomocą funkcjonalności dostępnej na stronie Sklepu internetowego;

d)     przesyłania Klientowi oferty handlowej w formie Newslettera, umowa zawierana jest na czas nieokreślony, w momencie zapisania się Klienta do usługi Newslettera, za pomocą funkcjonalności dostępnej na stronie Sklepu internetowego. 

 1.        Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z usług świadczonych przez Sprzedawcę:

a)      urządzenie z dostępem do sieci Internet,

b)     przeglądarka internetowa obsługująca pliki Cookies,

c)      dostęp do poczty elektronicznej.

 1.        Klient ponosi opłaty związane z dostępem do sieci Internet i transmisją danych zgodnie z taryfą swojego dostawcy usług internetowych.
 2.        Prawo odstąpienia od umowy świadczenia usług drogą elektroniczną przysługuje:

a)      Klientowi, będącemu Konsumentem na zasadach przewidzianych niniejszym Regulaminem (§ 8),

b)     Klientowi, na którego rzecz Sprzedawca świadczy usługi, o których mowa w pkt. 3 lit. c i d, mające charakter ciągły i bezterminowy, bez podania przyczyny, za wypowiedzeniem ze skutkiem natychmiastowym.

 1.        Celem realizacji uprawnienia o którym mowa w pkt. 6 lit b, Klient wysyła na adres poczty elektronicznej: kontak@e-ryneczek.pl, jednoznaczne oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 2.        Klient, w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Sprzedawcę, jest uprawniony do złożenia reklamacji na zasadach przewidzianych niniejszym Regulaminem (§ 10).
 3.        Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną o charakterze ciągłym i bezterminowym z zachowaniem 7 dniowego terminu wypowiedzenia w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu.

§ 4

Umowa sprzedaży

 1.        Do zawarcia ważnej i wiążącej obie strony Umowy sprzedaży, Klient korzystając z funkcjonalności dostępnych na stronie Sklepu internetowego:

a)      dokonuje wyboru Towaru, określając jego ilość i cechy (funkcjonalność „Do koszyka”).

b)     wypełnia formularz zamówienia, wskazując dane niezbędne do realizacji umowy tj. adres email, imię, nazwisko, datę urodzenia, adres dostawy, numer telefonu, nazwę i adres siedziby firmy, numer identyfikacji podatkowej (NIP), jak również sposób dostawy i formę płatności.

 1.        Sprzedawca umożliwia Klientowi, za pośrednictwem Formularza rejestracji, założenie Konta Klienta. Dokonanie rejestracji przez Klienta jest jednorazowe, dobrowolne oraz bezpłatne. Dane podane w czasie rejestracji konta posłużą do realizacji kolejnych zamówień.
 2.        Posiadanie konta Klienta (rejestracja) nie jest niezbędne do składania zamówień w Sklepie internetowym.  
 3.        Sprzedawca przyjmuje zamówienia za pośrednictwem Formularza zamówienia dostępnego w Sklepie internetowym, 24 h na dobę, 7 dni w tygodniu.
 4.        Zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego mogą składać tylko i wyłącznie osoby pełnoletnie.
 5.        Niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca przesyła Klientowi drogą elektroniczną na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej oświadczenie o przyjęciu zamówienia stanowiące równocześnie jego potwierdzenie. Z chwilą otrzymania wiadomości przez Klienta, dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży.
 6.        Wiadomość podsumowująca i potwierdzająca zamówienie zawiera wszystkie wcześniej ustalone warunki umowy sprzedaży, a w szczególności ilość oraz rodzaj zamówionego Towaru, całkowitą cenę do zapłaty wraz z kosztami dostawy oraz wysokością przyznanych rabatów (o ile dotyczy).
 7.        Klient posiadający Konto klienta, po zalogowaniu się ma możliwość sprawdzenia statusu Zamówienia.

 

§ 5

Warunki sprzedaży produktów spożywczych

 1.        Sprzedawca udostępnia Klientom szczegółowe informacje dotyczące dostępnych na stronie Sklepu internetowego Towarów, zgodnie z obowiązującym przepisami dotyczącym obrotu żywnością opakowaną lub nieopakowaną oraz suplementami diety.
 2.        Informacje, o których mowa powyżej, zawierające w szczególności opis produktu, jego skład, informacje o wartości odżywczej oraz nazwę producenta, Sprzedawca zamieszcza każdorazowo w opisie Towarów dostępnych na stronie Sklepu.
 3.        Dostawa Towarów na wagę realizowana jest w cenie obowiązującej na dzień złożenia zamówienia, widocznej przy zamawianym Towarze, na stronie internetowej Sklepu. Podane ceny za przypisaną Towarowi masę są cenami orientacyjnymi. Rzeczywista waga zamówionego Towaru może różnić się od ceny podanej na stronie Sklepu internetowego o około 20%.
 4.        Określona zgodnie z wagą cena zamówionej ilości danego Towaru zostanie podana na paragonie lub fakturze dostarczonej Klientowi wraz z zamówieniem. 
 5.        Różnice wynikające z wartości zamówionych Towarów na wagę (nadpłata lub niedopłata) zostaną rozliczone z Klientem w momencie realizacji dostawy zamówienia.
 6.        Sprzedawca prowadzi sprzedaż alkoholu na podstawie koncesji na sprzedaż wyrobów alkoholowych przyznaną Sprzedawcy.
 7.        Zamówienie obejmujące wyroby alkoholowe może odebrać jedynie osoba pełnoletnia.
 8.          Sprzedawca lub osoba realizująca dostawę w jego imieniu, zastrzega sobie prawo weryfikacji wieku osoby odbierającej zamówienie, o którym mowa powyżej poprzez okazanie dowodu potwierdzającego pełnoletniość.
 9.        Zamówione Towary zapakowane są w sposób właściwy, zapewniający ochronę przed uszkodzeniem podczas transportu oraz z uwzględnieniem warunków higienicznych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

 

 

§ 6

Realizacja zamówień i dostawa

 1.          Zamówienia realizowane są na terenie gmin: Lesznowola, Piaseczno, Brwinów, Michałowice, Nadarzyn, Raszyn, Konstancin-Jeziorna, a także na terenie m.st. Warszawy.
 2.          Szczegółowe informacje dotyczące możliwych form dostawy oraz związanych z nią kosztów, Sprzedający udostępnił na stronie Sklepu internetowego w zakładce „Dostawy e-ryneczek.pl”.
 3.          Realizacja zamówienia przez Sprzedawcę następuje według kolejności wpływu, z uwzględnieniem § 6 pkt. 3 niniejszego Regulaminu. 
 4.          Zamówienia złożone w dni ustawowo wolne od pracy będą realizowane w następnym dniu roboczym. W przypadku złożenia zamówienia w dzień poprzedzający dzień ustawowo wolny od pracy po godzinie 9:00, czas przygotowania zamówienia liczony będzie od początku kolejnego dnia roboczego.
 5.          Czas realizacji, na który składa się w szczególności przygotowanie zamówienia tj. kompletowanie, zapakowanie oraz wydanie przesyłki do dostawy wynosi:

a)      do 1 dnia roboczego od momentu zawarcie umowy sprzedaży,

b)     do 3 dni w przypadku zamówienia Towarów oznaczonych jako dostępne „Tylko Online”,

c)      od 3-5 dni roboczych w przypadku Towarów z możliwością zamówienia.

d)     60 minut od dokonania zamówienia w przypadku odbioru osobistego, z zastrzeżeniem, o którym mowa w pkt 7 lit a i b.

 1.          Dostępność Towaru jest indywidualnie określona na stronie Sklepu internetowego.
 2.          Realizacja zamówienia następuje w wybranym przez Klienta terminie oraz godzinie, na wskazany w zamówieniu adres dostawy.
 3.          Zamówienie odbierane osobiście przez Klienta pod adresem Sprzedawcy realizowane jest w czasie 60 minut od jego potwierdzeniu. Dokładny termin wydania Towaru zostanie ustalony z Klientem indywidualnie oraz potwierdzony przez Sprzedawcę poprzez wiadomość wysłaną na adres e-mail Klienta lub telefonicznie.
 4.      W przypadku zaistnienia wyjątkowych okoliczności lub braku możliwości realizacji zamówienia we wskazanym terminie, Sprzedawca niezwłocznie kontaktuje się z Klientem w celu ustalenia dalszego trybu postępowania w tym ustalenia innego terminu realizacji zamówienia, zmiany sposobu doręczenia.
 5.      W trakcie wypełniania formularza zamówienia oraz w wiadomości potwierdzającej zamówienie, o której mowa w § 4 ust. 7 Klient jest informowany o kosztach dostawy Towaru.
 6.      W przypadku niedostępności zamówionych Towarów w chwili realizacji zamówienia Sprzedawca, o ile jest to możliwe, zaoferuje Klientowi Towary ekwiwalentne, o zbliżonych właściwościach oraz cenie do to Towaru wybranego przez Klienta.
 7.      Sprzedawca każdorazowo, przed realizacja zamówienia informuje Klienta telefonicznie o braku lub chwilowej niedostępności Towaru. 
 8.      Klient jest uprawniony do anulowania lub zmiany zamówienia, nie później jednak niż do momentu przesłania przez Sprzedającego wiadomości potwierdzającej przyjęcie zamówienia, o której mowa w § 4 ust. 7, kontaktując się ze Sprzedającym telefonicznie lub drogą elektroniczną.

§ 7

Metody płatności

 1.        Sprzedawca umożliwia następujące metody płatności:

a)      za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych (PayPal),

b)     przelew tradycyjny na rachunek bankowy Sprzedawcy prowadzony przez PKO BP na numer konta: 98 1020 1055 0000 9102 0240 8797,

c)      płatność gotówką przy odbiorze osobistym Towaru. 

 1.        Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty bez zbędnej zwłoki, od momentu otrzymania wiadomości potwierdzającej przyjęcie zamówienia przez Sprzedającego, określającej całkowity koszt zamówienia wraz z dostawą (zawarcie umowy).
 2.        W przypadku wyboru płatności, o których mowa w pkt 1 lit. a i b zamówienie zostaje zrealizowane po zaksięgowaniu płatności na koncie Sprzedającego. Sprzedawca realizuje zamówienie niezwłocznie, przy wyborze przez Klienta formy płatności, o której mowa w pkt 1 lit. c.
 3.        Sprzedawca dokumentuje sprzedaż Towaru paragonem, a na życzenie Klienta wystawia fakturę VAT. Dowód zakupu jest dostarczany Klientowi wraz z Towarem.

 

§ 8

Rękojmia i reklamacje Towaru

  1.  Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta, w sytuacji gdy sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną zostały ustalone przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w tym zostały określone w k.c. (w szczególności w art. 556-576 k.c.).
  2.  Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Towar bez wad.
  3.  Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta z tytułu rękojmi za wady fizyczne (wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową) oraz za wady prawne.
  4.  Zgłoszenie reklamacyjne można złożyć na przykład pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy lub drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy.
  5.  Sprzedawca udzieli odpowiedzi na zgłoszenie reklamacyjne Klienta niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.
  6.  Zalecane jest podanie przez Klienta w reklamacji następujących informacji (które będą pomocne dla Sprzedawcy w toku rozpatrywania reklamacji i mogą przyspieszyć proces reklamacyjny):

  - okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji - Towaru i pojawienia się ewentualnych wad, np. rodzaju i daty wystąpienia wady,

  - określenie żądania Klienta (żądania sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży),

  - danych do kontaktu Sprzedawcy z osobą składającą reklamację/Klientem.

  Podane zalecenia nie są obowiązkowe i nie mają wpływu na skuteczność w rozpatrywaniu danej reklamacji. W celu ułatwienia sporządzenia zgłoszenia Klient może skorzystać z Formularza reklamacyjnego stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

  1. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, powinien na koszt Sprzedawcy dostarczyć wadliwy Towar na adres Sprzedawcy: 05-090 Raszyn, ul. Poniatowskiego 25.

   Jeżeli ze względu np. na rodzaj Towaru jego dostarczenie przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić Towar Sprzedawcy w miejscu, w którym Towar ten się znajduje.

 

§ 9

Reklamacje Usług elektronicznych

 1.   Tryb postępowania reklamacyjnego w przypadku Usług elektronicznych jest następujący:

  a) Klient, w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Sprzedawcę, jest uprawniony do złożenia reklamacji na zasadach przewidzianych Regulaminem.

  b) Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Sprzedawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu Internetowego (wyłączając tryb reklamacji Towaru, który został opisany w  § 8 Regulaminu) Klient może składać w szczególności:

  - pisemnie na adres: Sklep Puchatek, Raszyn 05-090, ul. Poniatowskiego 25

  - za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej kontakt[at]e-ryneczek.pl

  c) zalecane jest podanie przez Klienta w reklamacji następujących informacji (które będą pomocne dla Sprzedawcy w toku rozpatrywania reklamacji i mogą przyspieszyć proces reklamacyjny):

  - okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji i pojawienia się ewentualnych wad, np. rodzaju i daty wystąpienia wady,

  - określenie żądania Klienta,

  - danych do kontaktu Sprzedawcy z osobą składającą reklamację/Klientem.

  Podane zalecenia nie są obowiązkowe i nie mają wpływu na skuteczność w rozpatrywaniu danej reklamacji .

  d) zajęcie stanowiska przez Sprzedawcę w stosunku do danej reklamacji Usługi elektronicznej następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

  1. Prawo odstąpienia od umowy świadczenia Usług drogą elektroniczną przysługuje Klientowi, będącemu Konsumentem na zasadach przewidzianych Regulaminem.

  3. Klientowi, na rzecz którego Sprzedawca świadczy usługi Konta, a które mają charakter ciągły i bezterminowy, przysługuje możliwość wypowiedzenia umowy o świadczenie usługi bez podania przyczyny, ze skutkiem natychmiastowym. Realizacja tego uprawnienia nastąpi po przesłaniu pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

  1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie Usług Elektronicznych o charakterze ciągłym i bezterminowym z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień Regulaminu.

§ 10

Odpowiedzialność

 1.        Klient zobowiązuje się do korzystania ze Sklepu internetowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego.
 2.        Klient odpowiada za poprawność wprowadzonych danych, w szczególności w trakcie korzystania z funkcjonalności dostępnych na stronie Sklepu internetowego.
 3.        Sprzedawca nie odpowiada za bezprawne działanie Klienta związane z korzystaniem ze Sklepu internetowego.
 4.        Sprzedawca nie odpowiada za transakcje dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, którym Klient udostępnił login i hasło do Konta Klienta, poprzez niedochowanie należytej staranności w ochronie tych danych.
 5.        Sprzedawca może zawiesić lub zakończyć świadczenie niektórych usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu internetowego, które to działania nie mogą w żaden sposób naruszać praw Klienta, ani wpływać na dotychczas zawarte ze Sprzedawcą umowy. 

 

§ 11

Pozasądowe metody rozstrzygania sporów

 1.        Konsumentowi przysługuje prawo do skorzystania z pozasądowych metod rozstrzygania sporów i dochodzenia roszczeń w drodze mediacji lub sądu polubownego. Niezależnie od tego Klient może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika Konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona Konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php,www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php, www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php

 1.        W rozwiązywaniu sporów transgranicznych pomaga Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich. Adresy tych instytucji dostępne są na stronie internetowej Europejskiego Centrum Konsumenckiego www.konsument.gov.pl.
 2.        Wszelkie niezbędne informacje można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl.
 3.        Klient będący Konsumentem może ponadto skorzystać z elektronicznego sposobu rozwiązywania sporów ze Sprzedawcą za pośrednictwem unijnej platformy dostępnej pod adresem: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL
 4.        Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę
 5.        Spory powstałe w wyniku świadczenia usług na podstawie niniejszego Regulaminu zostaną poddane pod rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu według wyboru Klienta zgodnie z właściwymi przepisami prawa polskiego.

 

§ 12

Postanowienia końcowe

 1.        Sprzedawca respektuje wszelkie prawa Klienta obowiązujące na podstawie przepisów prawa polskiego.
 2.        Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O każdorazowej zmianie Sprzedawca jest zobowiązany powiadomić Klientów co najmniej 14 dni przed wejściem zaktualizowanej wersji Regulaminu w życie, na stronie Sklepu internetowego.
 3.        Postanowienia nowego Regulaminu nie mają zastosowania do zamówień oraz umów zawartych przed wejściem w życie zaktualizowanej jego wersji oraz nie wpływają na prawa nabyte przez Klientana mocy postanowień poprzedniego Regulaminu.
 4.        Klient ma prawo nie zaakceptować nowego brzmienia Regulaminu.
 5.        Treści, w szczególności grafika, teksty, układy i kolorystyka strony stanowią własność Sprzedawcy i podlegają ochronie przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Każdorazowe wykorzystanie przedmiotowych treści wymaga pisemnej zgody Sprzedającego. Nieuzyskanie zgody może skutkować odpowiedzialnością karną oraz cywilną.
 6.        Spory powstałe w wyniku świadczenia usług na podstawie niniejszego Regulaminu zostaną poddane pod rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu według wyboru Klienta zgodnie z właściwymi przepisami prawa polskiego.
 7.        Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.
 8.        Regulamin wchodzi w życie z dniem 04 marca 2017 r.